Üzenetek

Még nincsenek üzeneteid.

Keress rá egy tagra, vagy
használd az "Üzenet küldése" gombot!

Értesítések

Még nincsenek értesítéseid.

Tölts fel anyagokat, kövess
alkotókat, kedvelj projekteket és
blogbejegyzéseket,
szólj hozzá, ismerkedj!

Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

A CEE ArtHungry Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató kiterjed a CEE ArtHungry Kft. által az Arthungry.com honlap látogatásával, használatával, illetve a CEE ArtHungry Kft. által nyújtott szolgáltatással összefüggésben kezelt valamennyi adatra és a CEE ArtHungry Kft.-vel kapcsolatban álló valamennyi olyan személyre, aki vagy amely az adatokat kezeli.

A CEE ArtHungry Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, amelyről az érintetteket az Arthungry.com honlapon keresztül értesíti. Amennyiben bármely érintettnek olyan kérdése lenne, amely jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg a hello@arthungry.com címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A CEE ArtHungry Kft. az Arthungry.com elkötelezett partnerei és látogatói személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A CEE ArtHungry Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A CEE ArtHungry Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. A CEE ArtHungry Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.);
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Grt.).

2. DEFINÍCIÓK

2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.2. érintett: jelenti a felhasználót vagy látogatót, vagy bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személyt;

2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: jelenti a CEE ArtHungry Kft.-t, amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

2.10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.11. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

2.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

2.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ALAPELVEK AZ Arthungry.com ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Az adatkezelő a felvett személyes adatokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő Arthungry.com címen elérhető szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Felhívjuk az Arthungry.com részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1. AZ Arthungry.com HONLAPON A REGISZTRÁCIÓ/BEJELENTKEZÉS SORÁN KEZELT ADATOK

Az Arthungry.com szolgáltatásainak igénybevételéhez (projektfeltöltés, blogbejegyzés, követés, kedvelés, felnőtt tartalmak megtekintése, kommentelés), regisztráció illetve bejelentkezés szükséges.

Az adatkezelés célja: a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások projektfeltöltés, blogbejegyzés, követés, kedvelés, kommentelés szolgáltatások igénybevételének, valamint a felnőtt tartalmak megtekintésének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: a regisztráló neve, címe (ország és város), email címe és születési ideje.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, amelyet a hello@arthungry.com címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

4.2. Arthungry.com-ra REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK FIÓK- ÉS PROFILADATAINAK ADATKEZELÉSE

Az adatkezelés célja: PR, a szolgáltatások igénybevevőinek minél teljesebb körű bemutatása, alkotásaik, életpályájuk ismertetése művészetük népszerűsítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: ArtHungry (felhasználói) URL, e-mail cím, név, profilkép, lakóhely (ország, város), telefonszám, végzettség, foglalkozás, a szakmai tapasztalat és önéletrajzi leírás, valamint blogbejegyzés során megadott bármely személyes adat.)

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, amelyet a hello@arthungry.com címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

Az érintettek tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a CEE ArtHungry Kft. az érintettek illetve munkájuk minél szélesebb körű bemutatása, népszerűsítése céljából a profiladatok felhasználásával rövid szöveges ismertetőt állíthatnak össze, és közösségi oldalakon, valamint a CEE ArtHungry Kft. által az érintett részére előre megjelölt más weboldalon megjelentethetik azokat.

4.3. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KAPCSOLATFELVÉTELADATKEZELÉSE

Amennyiben a honlap használatával, illetve a szolgáltatással kapcsolatban vagy annak igénybevétele során kérdése, problémája van, a hello@arthungry.com e-mail címen kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelés célja: Ügyfélkapcsolat. A honlap látogatóinak illetve a szolgáltatás igénybevevőinek tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban; a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, email cím, az e-mailben önként megadott más személyes adat

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, amelyet a hello@arthungry.com címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

4.4. HÍRLEVÉL ÉS ÉRTESÍTÉSEK

Amennyiben a felhasználó az Arthungry.com honlapon a „Fiókom szerkesztése” menüpontban megjelöli, hogy engedélyezi hírlevél és egyéb, az Arthungry.com honlap szolgáltatásainak igénybevétele céljából hivatalos e-mail értesítések küldését, akkor az alábbi rendelkezések vonatkoznak az adatkezelésre:

Az adatkezelés célja: a hírlevelet igénylő felhasználó rendszeres értesítése új szolgáltatásokról, eseményekről, valamint az értesítéseket igénylő felhasználó tájékoztatása kommentekről, kedvelésekről, követésekről, elismerésekről vagy új projektekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó kérésére történő törlésig. A felhasználónak bármikor lehetősége van a hírlevelek és egyéb értesítések küldésének leállítására a „Fiókom szerkesztése” menüpontban történő törléssel.

4.5. PÁLYÁZATOK ADATKEZELÉSE

A CEE ArtHungry Kft. az Arthungry.com oldalon időről időre pályázatot hirdet a közösségi oldal, valamint a művészek népszerűsítése céljából. A pályázatra történő regisztráció az Arthungry.com oldalra történő belépéssel vagy regisztrációval történik.

Az adatkezelés célja: a pályázaton történő részvétel

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: a pályázaton résztvevő neve, címe (ország és város), email címe és születési ideje.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, amelyet a hello@arthungry.com címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

4.6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Arthungry.com-ot más hatóság is megkeresheti, és adatszolgáltatásra kötelezheti szabálysértési, reklámfelügyeleti vagy más közigazgatási hatósági eljárásban.

Az Arthungry.com a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Arthungry.com honlapon az alábbi cookie-kat használjuk szolgáltatásaink jobbá tételéhez, és a felhasználói élmény növeléséhez. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha cookie-kat kívánnak elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

a) Weboldal-statisztikákhoz használt cookie: A Google segítségével követjük nyomon és kapunk kimutatást a felhasználók weboldal-használati szokásairól. Ezek az információk, ideértve a felhasználó számítógépének címét (IP-címét) is, a Google szervereire kerülnek és ott is tárolják őket. További információkért olvassa el a Google adatvédelmi alapelveit és a Google Analytics adatvédelmi alapelveit.

b) Más külső partnerek cookie-jai: Az Arthungry.com honlapon gombokat helyeztünk el, amelyek lehetővé teszik a rajtuk található információk terjesztését és megosztását a közösségi médiában, például a Facebook, Twitter oldalain. Ezeknek a gomboknak a kihelyezése olyan kóddal történt, amelyet a Facebook, Twitter bocsátott rendelkezésünkre. A kód által elhelyezett egyik file egy cookie. További információkért olvassa el a hivatkozott oldalak adatvédelmi nyilatkozatát.

c) Azonosításhoz használt cookie: Az Arthungry.com használata közben a böngésző bezárásakor sem törlődő cookie fájlokkal azonosítjuk felhasználóinkat, amellyel elkerülhető, hogy minden alkalommal be kelljen lépni a rendszerbe. Ha a felhasználót zavarja ez a működés, belépéskor ne válassza ki a „Maradj belépve” opciót.

Az Arthungry.com használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon, nem hivatalos statisztikai célból naplózzuk a látogatók webes tevékenységét.

4.7. TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁS

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a saját munkák, írások és a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Arthungry.com a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Arthungry.com olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Arthungry.com az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Arthungry.com és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: CEE ArtHungry Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21.
Cégjegyzékszám: 01-09-272032
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25384059-1-43
E-mail: hello@arthungry.com

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy az adatkezelő tájékoztatassa a személyes adatai kezeléséről, a személyes adatait helyesbítse, valamint a személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az érintett kérelmére a kérelem beérkezésétől 30 napon belül írásban tájékoztatást ad. A tájékoztatás ingyenes.

Az adatkezelő az érintett tájékoztatását csak a törvényben meghatározott esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely pontja alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot az adatkezelő törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, ami a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintett a jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

Az Arthungry.com – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő köteles bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással bárki vizsgálatot kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: www.naih.hu

Adatkezeléseink nyilvántartási számai:

NAIH-105281/2016.
NAIH-105222/2016.
NAIH-104401/2016.

Az Arthungry.com az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2016.09.14.